SHENJTORJA SOVRANE NDËRKOMBËTARE 

 

Urdhëri i Masonerisë Egjiptiane të Riteve të Lashta dhe të Para të Memfisit dhe Mizraimit

Masoneria e Lirë sot synon të ndërtojë Tëmpullin e brëndëshm që është vetja thelbësore e çdokujt. Për ta arrirë këtë janë vendosur simbolet në shërbim të kërkuesit janë, duke lejuar këdo të krijojne lidhjen e nevojshme përkundrejt rristjes së tyre shpirtërore nëpërmjet studimit të tyre.

 

Masoneria e Lirë është një shoqëri autentike inicuese për arësye se përcjell një inicim të vërtëtë nëpërmjet ritualeve dhe simboleve të saj, si trashëgimtare e besueshme e mësimeve e Shkollave të Lashtë të Mistereve.

 

Inicimi mundeson një ndikim të caktuar shpirtëror, i sjell në praktikë nëpërmjet riteve, efektshmëria e të cilëve është shumë i ndikuar nga shpjegimi i duhur i tyre.

 

Shenjtorja  Sovrane Ndërkomëbëtare e Urdhërit të Masonerisë Egjiptiane të Riteve të Lashta dhe të Para të Memfisit dhe Mizraimit  "Sovereign Sanctuary International of the Egyptian Masonic Order, Ancient and Primitive Rite of Memphis-Misraim" (SSI E.M.O.A.P.R.M.M) indentifikohet (shfaqet) në llojin e Masonerisë  së Lirë Universale Progresive (e njohur gjithashtu si Masoneria Liberale ose ndryshe Kontinentale).  

 

Ndryshe nga Lozhat Masonike të lidhura me U.G.L.E. – United Grand Lodge of England, L.M.B.A. – Losha e Madhe e Bashkuar e Anglisë, E.M.O.A.P.R.M.M.  - U.M.E.R.L.P.M.M.  pranon si meshkuj dhe femra në rendin e saj, duke i njohur të gjitha qëniet si të barabarta përpara Atësisë së Perësndis ë, të njohur si “Arkitekti i Madh i Gjithësisë”.

 

Si një përfaqësim bashkë-kohor i tërë Riteve Ezoterike të Masonerisë Egjiptiane, E.M.O.A.P.R.M.M  - Urdhëri i Masonerisë Egjiptiane të Riteve të Lashta dhe të Para të Memfisit dhe Mizraimit - U.M.E.R.L.P.M.M. mund të konsiderohet si një Urdhër i vërtetë mistik, në mësimet dhe praktikat e tij ezoterike të Masonerisë.

 

Në Punën e tij sekrete, si një traditë autentike inicuese, Urdhëri i M.E.R.L.P.M.M.  MBAN MARRWVESHJE me DISA ALEANCA MASONIKE. Dy nga këto aleanca njihen nën emrat: ‘Grand Alliance Maçonnique - Tracia ‘ (Aleanca e Madhe e Trakisë ) dhe  'International Federation of Great Patriotic Masonic Poëers' – Feferata e Madhe Ndërkombëtare e Fuqive Masonike, që njeh disa Urdhëra në rangje ndërkombëtare të Masonerisë Progresive.

SHKRIME DREJTUESE

Click on image

Memphis-Misraim